Ekstrovertit käyttävät enemmän rahaa luksustuotteisiin

 Kaikki tietävät, että introvertit ja ekstrovertit katsovat maailmaa hyvin eri tavoin. Introvertit viettävät mielellään aikaa myös itsekseen ja kokevat toisinaan väsähtävänsä sosiaalisissa tilanteissa. He viihtyvät ennemminkin rauhallisissa ja vaivattomissa tilanteissa siinä missä ekstrovertit rakastavat jännittäviä ja nopeatempoisia tilanteita. Yleisesti ottaen introvertit haluavat mieluusti miettiä sanomisiaan ennen suunsa avaamista, kun taas ekstroverteille on tyypillisempää toimia spontaanisti tilanteessa kuin tilanteessa. Nyt tiedämme myös sen, että introvertit ja ekstrovertit kuluttavat rahaa hyvin eri tavoin.
Introverteillä ja ekstroverteillä on usein hyvin erilainen lähestymistapa raha-asioissa ja asioiden hoitamisessa yleensäkin. Uusi University College Londonin teettämä tutkimustutkimus paljastaa, että tietyillä persoonallisuuspiirteillä on vaikutusta ihmisen rahankäyttöön. Tutkimuksessa vertailtiin matalaan tuloluokkaan sijoittuvien ihmisten eroja rahankäytössä ottaen huomioon heidän persoonallisuutensa ja sen, ovatko he ekstroverttejä vai introverttejä. Tulokset osoittavat, että ektroverteilla on taipumusta kuluttaa enemmän rahaa erilaisiin tuotteisiin ja elämyksiin, jotka ovat yhdistettävissä korkeampaan tulotasoon ja elintasoon.

”Tutkimuksemme on selvästi todistanut sen, että ihmisen persoonallisuudella on suuri merkitys siinä, kuinka hän reagoi tilanteessa, jossa hänellä on käytettävänään rajoitetusti rahaa”, vahvistaa tohtori Joe Gladstone UCL School of Management -yliopistosta.
ostokset ja kuitti

Tutkimus huomioi useita eri seikkoja rahankäytössä ja persoonallisuudessa

Tutkimukseen osallistui 718 vastaajaa, jotka ovat kaikki saman pankin asiakkaita. Kyselyyn kerättiin tietoja heidän työpaikoistaan ja tuloistaan ja siitä, paljonko heillä on rahaa säästössä pankkitilillään ja siitä, millaisia lainoja heillä mahdollisesti on maksettavanaan. Myös vastaajien ikä ja rahankäytön toistuvuus otettiin kyselyssä huomioon. Vastaajat antoivat lisäksi tutkijoille pääsyn heidän pankkitietoihinsa viimeisen 12 kuukauden ajalta. Näiden tietojen lisäksi kyselyssä tuli vastata itseään koskeviin kysymyksiin koskien eri luonteenpiirteitä, joita olivat myöntyväisyys, tietoisuus, ulospäinsuuntautuneisuus, neoroottisuus ja avoimuus uusia kokemuksia kohtaan. Myös erilaiset ostokset tuli sijoittaa eri kategorioihin. Ulkomaan lentomatkustaminen, erilaiset tekniset laitteet ja kulttuurielämykset kuuluivat korkean statuksen kategoriaan, kun taas alennusmyynneissä ja halpahalleissa shoppaileminen, panttilainaamot ja kirpputorit asetettiin matalamman statuksen kategoriaan.
Matalan tulotason vastaajat, jotka pitivät itseään erittäin ulospäinsuuntautuneina, kuluttivat huomattavasti enemmän rahaa korkean statuksen kategorian asioihin verrattuna niihin osallistujiin, jotka eivät pidä itseään yhtä ulospäinsuuntautuineina. Tulokset olivat samoja riippumatta siitä, paljonko vastaajalla oli tilillään rahaa tai lainaa maksettavanaan tai siitä, minkä ikäinen tai missä ammatissa hän työskenteli. Mielenkiintoinen havainto oli kuitenkin se, että mitä korkeampi ihmisen tulotaso on, sitä vähemmän hänen persoonallisuutensa ja ulospäinsuuntautuneisuutensa vaikuttavat siihen, miten hän rahaa käyttää. Toisin sanoen voidaankin vetää johtopäätös, jonka mukaan korkeampaa palkkaa saavat ekstrovertit kuluttavat suurin piirtein saman verran rahaa luksustuotteisiin ja erilaisiin ylellisiin palveluihin kuin korkeaa palkkaa saavat introvertit.
pankkikortti

Miksi rahankäyttö on erilaista introverttien ja ekstroverttien kesken?

Mikä mahtaa olla syy sille, että pienemmän tulotason ekstrovertit kuluttavat enemmän rahaa luksukseen kuin pienemmän tulotason introvertit? Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että sosiaaliset ja mielellään ulkona käyvät ihmiset ovat selvästi tietoisempia omasta sosiaalisesta statuksestaan kuin muut ja se on heille myös tärkeää. Usein pienemmällä palkalla elävillä ihmisillä on korkeampi taipumus kokea olevansa yhteiskunnassa heikommalla kuin muut. Näin ollen he saattavat kuluttaa suuremman osuuden tuloistaan erilaisiin tuotteisiin ja palveluihin, jotka he kokevat edustavan korkeampaa statusta. ”Tulokset viittaavat siihen, että ekstrovertit tavallaan kompensoivat matalaa tulotasoaan kuluttamalla rahojaan sellaisiin tavaroihin ja elämyksiin, joista tyypillisesti varakkaammat pääsevät nauttimaan”, selittää tutkimuksessa mukana ollut professori Landis.

Toki on niin, että riippumatta tulotasosta monet introvertit voivat yhtä lailla pitää elektroniikasta, taiteesta, matkustamisesta ja monista sellaisista asioista, jotka saatetaan kokea ”ylellisyydeksi”. Introvertit nauttivat mukavuudesta yhtä paljon kuin ekstrovertitkin, mutta jotkut introvertit eivät koe samalla tavalla vahvaa halua kuluttaa rahojaan sellaisiin asioihin, jotka nostavat heidän sosiaalista statustaan ainakin näennäisesti, toisin kuin jotkut ekstrovertit.

Tämä onkin hyvä uutinen introverteille, sillä pienempi taipumus kuluttaa rahaa kalliisiin ylellisyyksiin on ehdottomasti hyvä piirre silloin kun rahat ovat tiukalla. Tämä voi myös luoda hyvän pohjan, josta on mahdollista ponnistaa ylös ja parantaa taloudellista tilannetta pitkällä tähtäimellä.

Leave a Reply